• s4.jpg
  • s5.jpg
 

รปภาพ1  คู่มือโครงการปี 2562new

     *โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 1
     *แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานโครงการ ปี 2562 source


  โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรNew icon animated

    *แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกร
    *การวาดแปลงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562
    As2
เป้าหมายการวาดแปลงระดับอำเภอ
     As2เป้าหมายการวาดแปลงระดับตำบล
     As2
เป้าหมายการวาดแปลงรายเดือน
     As2
ผลการวาดแปลงระดับอำเภอ รายวัน

   *การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562
    As2เป้าหมายการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 
  
    As2เป้าหมายการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายเดือน
    As2ผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรระดับอำเภอ รายวัน
      

            

ad011
     *รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 256
New icon animated
  
 *การแสดงรายละเอียดรายการบัญชีสำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
 
   
    

 
website:::  สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ::::
9101910291039104
       910591069107


application 1emailagrimedia nalc 1 11511931924494Bannerขอมลสถานการณนำเคมรกพนทการเกษตร05area gis 1doaelogobanner 1ssmapUntitled 1 1