ด่วน!!! (ผลปาล์มทะลาย 4 บาท/กก.) เกษตรกรชาวสวนปาล์ม รีบแจ้งชึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯ ปี 64-65 คลิก รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 18 สิงหาคม 2565
นายชาญณรงค์ วิรุณสาร เกษตรจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายกฤษฎา หลักเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
เกษตรเชิงพื้นที่ ปีที่ 3 เวทีที่ 3 ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนสะพานโยง หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
โดยในการจัดเวทีชุมชนครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในการผลิต การบริหารจัดการด้านการตลาด และหาแนวทางในการขับเคลื่อนแปลงใหญ่จำปาดะอำเภอควนโดนในปีถัด ๆ ไป
จากการทำเวทีชุมชนพบว่า เกษตรกรให้ความสำคัญกับการพัฒนาแรงงานในการจัดการสวนจำปาดะอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การตัดแต่งกิ่ง การตัดแต่งผล และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัยของชุมชน และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ปลูกจำปาดะรายใหม่ และการเพิ่มพื้นที่ปลูกจำปาดะ ซึ่งเป็นไม้ผลเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูล

วันที่ 17 สิงหาคม 2565
นายชาญณรงค์ วิรุณสาร เกษตรจังหวัดสตูล มอบหมายให้นายชทวัสส์ สว่างแจ้ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนายกฤษฎา หลักเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้น้ำในระดับไร่นา ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และ
วิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โดยในช่วงเช้า ได้มีการติดตามในแปลงตัวอย่าง ปี 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนการผลิตกาแฟ
แบบครบวงจร ไร่กาแฟนายเอก ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
และในช่วงบ่าย ได้มีการติดตามแปลงตัวอย่าง ปี 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนไร่ อ.การเกษตร ตำบลทุ่งนุ้ย
อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลซึ่งเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุง
ระบบการให้น้ำแก่พืช ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการเป็นต้นแบบแก่เกษตรกรในพื้นที่ ในประเด็นของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาและการจัดการระบบการให้น้ำแก่พืช

นที่ 11 สิงหาคม 2565
นายชาญณรงค์ วิรุณสาร เกษตรจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางสุดา ยาอีด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมกิจกรรมการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรชุมชน ชายแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 และ 10 ตำบลควนสตอ และ
หมู่ที่ 2 และ 4 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
?? โดยจุดที่ 1 ลงพื้นที่ไปยังแปลงผลิตจำปาดะ ของนายมูฮัมหมาดซุกรี เก็มเส็น ซึ่งเป็นแปลงจำปาดะสายพันธุ์ขวัญสตูล2
?? จุดที่ 2 เดินทางไปยัง แปลงสาธิตการขยายพันธุ์จำปาดะสายพันธุ์ขวัญสตูล2
?? จุดที่ 3 เดินทางไปยัง ตลาดนัดชายแดนวังประจัน
?? และจุดที่ 4 เดินทางไปยัง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(จำปาดะ) อำเภอควนโดน
วันที่ 9 สิงหาคม 2565
นายชาญณรงค์ วิรุณสาร เกษตรจังหวัดสตูล มอบหมายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นำโดยนางสุดา ยาอีด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมด้วยนางวรรณนภา คงเคว็จ เกษตรอำเภอควนโดน ติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร
ณ บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 3 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
การติดตามในครั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับภาระสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านการสร้างความเข้มแข็ง สร้างรายได้ให้แก่ของเกษตรกรผู้ผลิตขมิ้นชันในพื้นที่ อีกทั้งเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณต่อไป
   
     
    >ข่าวทั้งหมด

รายละเอียดงบทดลองเดือน กันยายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน กันยายน 2564

 

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256621-9-65
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
11-3-65ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง การกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
      เป็นหนังสือประจำไตรมาส 3
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำไตรมาส 2
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565  * ไตรมาสที่ 1 ต.ค.64-ธ.ค.65
     

 

 หนังสือทั้งหมด

                                                                                                                                                                                                                                    

        คู่มือการใช้งาน Cisco Webex Meeting
        คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom 
        คู่มือ Inshot Application
        คู่มือโครงการระดับจังหวัด ปี 2564
        คู่มือโครงการ ศพก. ระดับอำเภอ ปี 2564
        คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา
        คู่มือโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
           (Agri - Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        คู่มือวาดแปลงระบบ Geoplot
สถานการณ์น้ำ สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร สถานการณ์การผลิตและการตลาด เตือนภัยการผลิตพืช
 
แหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ข้อมูลสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรฐานสินค้าเกษตร  

ศพก.

Smart Farmer

แปลงใหญ่

 

 

 

 ข้อมูลหน่วยงาน

   
 

ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system

 
 
 

การบริหารงานการดำเนินงาน

   
 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

   
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล

   
 

จัดซื้อจัดจ้าง-จัดหาพัสดุ

   
 

องค์ความรู้-ถอดบทเรียน Best Practice

   
 

มาตรการคุณธรรมความโปร่งใส
และ ร้องเรียน ร้องทุกข์

 
 
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   
 

คู่มือประชาชน

   
 


Facebook