สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติ บริสุทธิ์

    >ข่าวทั้งหมด

บัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดงบทดลองเดือน กันยายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน กันยายน 2564


  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมแปลงต้นแบบแหล่งอาหารผักปลอดภัยโดยวิธีการคัดเลือก 22-9-64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา) เพื่อป้องกันโรคใบร่วง
      ชนิดใหม่ในยางพาราโครงการส่งเสริมแปลงต้นแบบแหล่งอาหารผักปลอดภัย 23-9-64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาการผลิตไม้ผลคุณภาพ โโยวิธีคัดเลือก 23-9-64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปัจจัยการผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกากรผลิตข้าวนาปี โดยวิธีคัดเลือก 23-9-64

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวนาปี20-9-64
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 โครงการส่งเสริมแปลงต้นแบบแหล่งอาหารผักปลอดภัย20-9-64
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 โครงการพัฒนาการผลิตไม้ผลคุณภาพ20-9-64
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 20-9-64
     1. โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา) เพื่อป้องกันโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา
     2. โครงการส่งเสริมแปลงต้นแบบแหล่งอาหารผักปลอดภัย
     3. โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานสร้างรายได้สู่ความมั่นคงด้านอาหาร ฝ่าวิกฤติโควิด-19 อำเภอท่าแพ
     4. โครงการส่งเสริมการผลิตผักคุรภาพอำเภอควนกาหลง
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนา
      การผลิตกาแฟโดยวิธีคัดเลือก 28-04-64
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนา
      การผลิตผักปลอดภัย โดยวิธีคัดเลือก 22-4-64
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปัจจัยการผลิต โดยโครงการส่งเสริมและพัฒนา
      การผลิตผักปลอดภัย โดยวิธีคัดเลือก21-4-64
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการส่งเรสิมปลูกผักปลอดภัยเชิงการค้าในกลุ่ม
      เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) โดยวิธีคัดเลือก 11-3-64
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปัจจัยการผลิตโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     เพื่อจัดทำแปลงเกษตรฝึกปฏิบ้ติด้านพืช ปศุสัตว์  ประมง  และแปรรูป   ถนอมอาหาร   โดยวิธีคัดเลือก 5-3-64
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (จัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริม
     การปลูกผักปลอดภัยเชิงการค้าในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) 1-3-64

 หนังสือทั้งหมด

                                                                                                                                                                                                                                    
คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565
คู่มือวาดแปลงระบบ Geoplot

การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่าน Application Farmbook

 
           
 
 

ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ

สถานการณ์น้ำ สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร สถานการณ์การผลิตและการตลาด เตือนภัยการผลิตพืช
 
แหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ข้อมูลสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรฐานสินค้าเกษตร  

นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศพก.

Smart Farmer

แปลงใหญ่

        คู่มือการใช้งาน Cisco Webex Meeting

        คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom 

        คู่มือ Inshot Application

        ดาน์โหลดคู่มือโครงการระดับจังหวัด ปี 2564

        ดาน์โหลดคู่มือโครงการ ศพก. ระดับอำเภอ ปี 2564

        ดาน์โหลดคู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา

        ดาน์โหลดคู่มือโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map)
           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

:::Webboard:::

 

 
 


ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system
     
   
 
ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system
     
 

ระบบส่งเสริมการเกษตร
T&V System

 
 
การบริหารงานการดำเนินงาน
     
   
 
 
จัดซื้อจัดจ้าง-จัดหาพัสดุ
     
   
 
องค์ความรู้-ถอดบทเรียน
 

องค์ความรู้-ถอดบทเรียน
Best Practice

 
   
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร

 
 
คู่มือประชาชน
     
 

        คู่มือประชาชน

 
 

Facebook

สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล 82 ถนนภูมีจรดล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000        โทร : 0-74711-1106 e-mail : satun@doae.go.th