ด่วน!!! (ผลปาล์มทะลาย 4 บาท/กก.) เกษตรกรชาวสวนปาล์ม รีบแจ้งชึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯ ปี 64-65 คลิก รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
นายชาญณรงค์ วิรุณสาร เกษตรจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางสุดา ยาอีด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
การผลิต ดำเนินการจัดประชุม คณะทำงานเก็บข้อมูลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล เพื่อดำเนินการคัดเลือกแปลงใหญ่จากเล่มเอกสารประกวด
ทั้ง 7 อำเภอๆ ละ 1 แปลง คัดเลือกให้เหลือจำนวน 4 แปลง ประกอบด้วย
  - แปลงใหญ่โคเนื้อ ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
  - แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
  - แปลงใหญ่ยางพารา ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
  - แปลงใหญ่มะพร้าว ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
และวางแผนการลงพื้นที่ประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ทั้งนี้การประกวดแปลงใหญ่ อ่านต่อ

วันที่ 26 เมษายน 2565
นายชาญณรงค์ วิรุณสาร เกษตรจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสุดา ยาอีด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัด
สตูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบและติดตามการดำเนิน
กิจกรรม หรือโครงการในการดำเนินงานคุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของส่วน
ราชการ ต่าง ๆ พร้อมทั้งพิจารณาแผนการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 - 2566 ต่อไป

วันที่ 22 เมษายน 2565
นายชาญณรงค์ วิรุณสาร เกษตรจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางสาวปิยะนุช ฝ้ายทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ทำหน้าที่พี่เลี้ยงนำผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล นางสาวอรุณี เกาะกลาง ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
เป็นผู้แทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข้ารับรางวัลเกษตรกร และสถาบันเกษตรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 สาขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในพิธีรับพระราชทานโล่รางวัลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ของปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน เกษตรกร ผู้แทนสถาบันเกษตรกร และผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ณ หอประชุมชูชาติกำภู กรมชลประทาน จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้
การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียรติเกษตรกร ปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
วันที่ 22 เมษายน 2565
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลโดยนายชาญณรงค์ วิรุณสาร เกษตรจังหวัดสตูล ดำเนินการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร การวางแผนการปฎิบัติงานส่งเสริมการเกษตรประจำเดือน ตลอดจนการติดตาม เร่งรัดการดำเนินโครงการเร่งด่วนสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดสตูล สำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ต่อไป
   
     
    >ข่าวทั้งหมด

รายละเอียดงบทดลองเดือน กันยายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน กันยายน 2564


 

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
11-3-65

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำไตรมาส 2
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565   18-1-65
       * ไตรมาสที่ 1 ต.ค.64-ธ.ค.65

 

 หนังสือทั้งหมด

                                                                                                                                                                                                                                    

        คู่มือการใช้งาน Cisco Webex Meeting
        คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom 
        คู่มือ Inshot Application
        คู่มือโครงการระดับจังหวัด ปี 2564
        คู่มือโครงการ ศพก. ระดับอำเภอ ปี 2564
        คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา
        คู่มือโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
           (Agri - Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        คู่มือวาดแปลงระบบ Geoplot

 

 


 สถานการณ์น้ำ สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร สถานการณ์การผลิตและการตลาด เตือนภัยการผลิตพืช
 
แหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ข้อมูลสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรฐานสินค้าเกษตร  

ศพก.

Smart Farmer

แปลงใหญ่ข้อมูลหน่วยงาน

   
 

ระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system

 
 
 

การบริหารงานการดำเนินงาน

   
 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

   
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล

   
 

จัดซื้อจัดจ้าง-จัดหาพัสดุ

   
 

องค์ความรู้-ถอดบทเรียน Best Practice

   
 

มาตรการคุณธรรมความโปร่งใส
และ ร้องเรียน ร้องทุกข์

 
 
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   
 

คู่มือประชาชน

   
 

Facebook