....ยินดีต้อนรับเข้าสู่...สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล....

 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
นายสงกราน หมานมานะ นายอารีต บินหมัด นายอำนวย แออุดม นายวิชาญ แก้วมี นายเฉลิม เพ็ชรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
บุคคลากรในฝ่าย บุคคลากรในกลุ่ม บุคคลากรในกลุ่ม บุคคลากรในกลุ่ม บุคคลากรในกลุ่ม
 
     

    

นโยบาย กรมส่งเสริมการเกษตร
ประจำปี 2559

แนวทางการขับเคลื่อน
งานส่งเสริม การเกษตร
ประจำปีงบประมาณ 2559

 

 

ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการเกษตรจังหวัดสตูล

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ
2559

 
     

นายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดสตูลร่วมรายการห้องข่าวเช้านี้ที่สถาน
ีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลประเด็นให้คำแนะนำเกษตรกร
ด้านการดูแล สวนไม้ผลในฤดูแล้ง เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 59

นายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดสตู, เปิดการอบรมเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำันรูปแบบแปลงใหญ่" ตามโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์ม จำนวน 140 ราย จากทั้ง 7 อำเภอ จังหวัดสตูล เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล (ศูนย์ OTOP) 20 มกราคม 59


นายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการการผสมปุ๋ยใช้เอง
ในสวนยางพารา เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต ในสภาวะราคา
ยางตกต่ำ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 50 ราย วันที่ 15 มกราคม 59


นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ จังหวัดสตูล
โดย นายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดสตูล เลขาในการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ราคายางพาราและแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราของจังหวัดสตูล ทั้งในระยะเร่งด่วน และข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป เมื่อวันที่ 13 มกราคม 59
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
นายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดสตูล มอบจักรยานให้ นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย
ผู้ว่าราชการจจังหวัดสตูล เพื่อนำไปเป็นของรางวัลในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เช้าวันที่ 7 มกราคม 59
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 59 นายณรงค์ รัตนโกศล เกษตรอำเภอควนกาหลง
พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หลักสูตรการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหาร ข้าว
(Good Agriculture Practices: การผลิตพืชตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม)
โดยมีเกษตรกรชาวนา หมู่ 12 ตำบลทุ่งนุ้ย จำนวน 10 ราย
เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว)
ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

 
ศูนย์เเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดสตูล ผลการดำเนินงานการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดสตูล การดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน
หมู่ที่ 6 ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
     
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กิจกรรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
   
กิจกรรมทั้งหมด    

 

 

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2559
 ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นสก.รุ่นที่ 7,8
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ
ข่าวทั้งหมด   

 

 

 

 

 

 

อยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูล
 
 
 
 
ข่าวทั้งหมด   

 

 

 

 

 

                                                     

ระบบส่งเสริมการเกษตร

ปฏิทินส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2559

แผนการติดตามนิเทศงาน ประจำปี 2559

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2559

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2559

แผนปฏิบัติงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2559

แผนคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2559

แผนการจัดการความรู้ ปี 2559

ข้อมูลการเกษตร

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ปี 2558/59

ครัวเรือนเกษตรกร ปี 58

องค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer)

เจ้าหน้าที่ต้นแบบ

                                                     

โครงการที่สำคัญ

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ แปลงใหญ่

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ
      Smart Office

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหา
      ภัยแล้ง

การส่งเสริมการเกษตรโดยใช้รูปแบบ MRCF

Smart Farmer & Smart Officer

เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา

เอกสาร 

ผลงานดีเด่นทั้งหมด        

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        

 

อบรมการทำแผนที่เพื่อจัดทำแผนการจัดการพื้นที่การผลิตรายสินค้า(11พ.ย.58)

แผนการประชุม อบรม สัมมนา ปี 2559 (เขต 5 สงขลา)

การเสนอความต้องการโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายใน23พ.ย.58)

จัดสรรงบประมาณโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (อาสาสมัครเกษตร) ประจำปีงบประมาณ 2559

ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559