องค์ความรู้ Smart Farmer / Young Smart Farmer ต้นแบบ

ปี 2560

 

นายกิติพนัส
นายซูลัยหมาน
นายดิษฐ์
นางร่มหยัน
นายสมนึก
นายสมหมาย
นายอมร


นางสาวฟ้าใส
นายสำราญ
นายสิทธิชัย

 

รัตนประดิษฐ์
เจ๊ะหลี
ศรีเมือง
แหอาหลี
ถนอมวิลัย
บรรณา
ศุภรัตน


บุญส่ง
แคยิหวา
ก้งเซ่ง

Smart Farmer ต้นแบบอำเภอทุ่งหว้า           
Smart Farmer ต้นแบบอำเภอละงู              
Smart Farmer ต้นแบบอำเภอควนโดน       
Smart Farmer ต้นแบบอำเภอท่าแพ           
Smart Farmer ต้นแบบอำเภอควนกาหลง    
Smart Farmer ต้นแบบอำเภอเมืองสตูล       
Smart Farmer ต้นแบบอำเภอมะนัง              

เรื่อง การทำสวนยางพารา
เรื่อง การเพิ่มผลผลิตข้าว
เรื่อง กาดรปลูกปาล์มน้ำมันและการดูแลรักษา
เรื่อง การเพิ่มผลผลิตในสวนยางพารา
เรื่อง การทำการเกษตรผสมผสาน
เรื่อง การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักสมุนไพร
เรื่อง การปลูกและการดูแลสวนปาล์มน้ำมันYoung Smart Farmer  ต้นแบบจังหวัดสตูล   เรื่อง เกษตรธรรมชาติผสมผสาน 1 ไร่ รายได้ 2 แสนบาทต่อปี
Young Smart Farmer  ต้นแบบจังหวัดสตูล   เรื่อง ไร่มะละกอริมคลองปลอดสารพิษ
Young Smart Farmer  ต้นแบบจังหวัดสตูล   เรื่อง ปลูกมะนาว สร้างรายได้ สร้างอาชีพ

ปี 2561

 

นายประเวช
นายศราวุธ
นางสาวนิภาพร
รตอ.หญิงอรอนงค์นางสาววิริญญา

 

ทองดี
ใจเพ็ชร
สุวรรณสถิตย์
แก้วบุตร
จ่าวิสูตร

Smart Farmer ต้นแบบจังหวัดสตูล ด้านไม่้ผลทุเรียน          
Smart Farmer ต้นแบบจังหวัดสตูล ด้านปาล์มน้ำมัน             
Young Smart Farmer ต้นแบบจังหวัดสตูล เรื่อง การเพาะเห็ดแคระ/เห็ดโคนน้อย      
Young Smart Farmer ต้นแบบจังหวัดสตูล เรื่อง การปลูกเมล่อน        
Young Smart Farmer ต้นแบบจังหวัดสตูล เรื่อง การแปรรูปสมุนไพร          

 

ปี 2562

 

นายกรีฑา
นายดนรอหมาน

เพ็งแก้ว
กาเส็มส๊ะ

Smart Farmer ต้นแบบจังหวัดสตูล ด้านปาล์มน้ำมัน          
Smart Farmer ต้นแบบจังหวัดสตูล ด้านเกษตรผสมผสาน                     

 

 

 

องค์ความรู้ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประเด็น การบริหาร ศพก. และเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง

ปี 2561

 

ปี 2563

 

 

องค์ความรู้ ผู้เกษียณอายุราชการจังหวัดสตูล

 

 

องค์ความรู้ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัดสตูล

 

***ถอดบทเรียน การดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ที่เป็นต้นแบบที่ดี สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล***

 

องค์ความรู้ แปลงใหญ่

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล 82 ถนนภูมีจรดล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000        โทร : 0-74711-1106 e-mail : satun@doae.go.th