จังหวัดสตูล ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างแบบประกาศเชิญชวนทั่วไป (E-building)

                

ประกาศจังหวัดสตูล

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปัจจัยการผลิตโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
        เพื่อจัดทำแปลงเกษตรฝึกปฏิบัติด้านพืช ปศุสัตว์ และแปรรูป ถนอมอาหาร โดยวิธีคัดเลือก

 

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเก็บของ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

 

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบ้านพักเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมฯ โดยวิธีคัดเลือก

 

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง โดยวิธีคัดเลือก

 

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดแมปุ๋ย โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน โดยวิธีคัดเลือก

 

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานเป็นสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ Smart Office
        สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงรั่้ว คสล.บ้านพักเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า
       ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล 82 ถนนภูมีจรดล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000        โทร : 0-74711-1106 e-mail : satun@doae.go.th