ารเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2563 จังหวัดสตูล
ไมมีงบลงทุน ปี 2563

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล 82 ถนนภูมีจรดล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000        โทร : 0-74711-1106 e-mail : satun@doae.go.th